دوشنبه 29 بهمن 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرمان
 • عضویت عادی 16 نفر جدید به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان .
 • تمدید عضویت عادی 6 نفر .
 • بررسی پرونده 6 عضو متقاضی عضویت استعدادهای درخشان (ا.د.ب) . و موافقت با عضویت جهار نفر .
 • برگزاری سمینار نیم روزه با عنوان بیوتکنولوژی و چشم انداز آینده مورخ 12/02/1396.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "کارگاه استخراج DNA" مورخ 14-15/02/1396.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "اندنوت" مورخ6-7 /03/1396.
 • بازدید فرهنگی از سرای سالمندان شهر کرمان مورخ 18/02/1396 .
 • پیگیری 8 مورد ازطرح های معوق جهت استرداد وجوه دریافتی طبق قرارداد به حوزه اداری مالی و حقوقی دانشگاه.
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط آقای عظیم حیدری با عنوان "An evolutionary hybrid method to predict pistachio price در مجله "Complex Intell. Syst"
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط خانم پریا پارسیا با عنوان "Cloning and expression of rice glutamate decarboxylase (GAD) in Escherichia coli. در مجله Cellular molecular biology " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط مهدی رنجبر با عنوان " Solid-state thermal decomposition method for synthesis and characterization Mg/carbon nanocomposites and investigation of optical investigation" "در مجله ""Journal of Materials Science: Materials in Electronics.
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط خانم لعیا نجاتی با عنوان " Facil synthesis and characterization of NiO-SnO2 ceramic nanocomposite and its unique performance in organic pollutants degradation "در مجله "Journal of Molecular Structure " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای محمد رضا مقدم منش با عنوان" MgO Nanoparticle-Catalyzed Synthesis and Broad-Spectrum Antibacterial Activity of Imidazolidine- and Tetrahydropyrimidine-2-Thione Derivatives "در مجله " Appl Biochem Biotechnol ".
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای محمد رضا مقدم منش با عنوان" Evaluation and structure- activity relationship analysis of a new series of 4-imino-5H- pyrazolo(3-4d) pyrimidi-5-amines as potential antibacterial agents "در مجله " Journal of Molecular Structure " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای مهدی رنجبر با عنوان" Chemical synthesis of graphene oxide and grapheme and application of them in corrosion and electronic behavior of Ni–Zn–GO/rGO composite coatings on copper "در مجله " Journal of materials science
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای مهدی رنجبر با عنوان" Simple microwave synthesis of CdO/Clay nanocomposites and Investigation its application for degradation of MB "در مجله " Journal of Cluster Science " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای مهدی رنجبر با عنوان" synthesis and characterization of Au nanocomposits by Green capping Agent: pomegranate juice for antibacterial Activity” در مجله "Nanomed Res J
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای نصرالله مرادی کر با عنوان" Functional foods and their role in cancer prevention and health promotion: a comprehensive review "در مجله " Am J Cancer Res " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط خانم نسیم صولت زاده با عنوان" Investigating the Effect of Pedestrian-Oriented Spaces on the Culture and Identity of Urban Spaces" در مجله " Journal of History Culture and Art Research "
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای محمد رضا امینیان با عنوان " Investigate the effects of distributed generation units in power grid- Case study of power grid Kahnooj –Kerman " در مجله " Helix international journa "
 • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط آقای محمد رضا امینیان با عنوان " Distribution System Loss Reduction, Voltage Profile and Stability Improvement by Determining the Optimal Size and Location of D-Statcom " در مجله " International Academic Journal of Science and Engineering "
 • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط آقای محمد رضا امینیان با عنوان " Modeling and allocation of virtual demand side management resources for reliability improvement and cost reduction using electro method " در مجله " International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای سینا مصطفایی با عنوان " Sunshade Design Based on the Analysis of Solar Radiation (Case-study: Residential Building in Kish, Iran " در مجله " World Journal of Environmental Biosciences "
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای سینا مصطفایی با عنوان " Geometric Analysis of Windcatcher Aspect Ratios in Relation to Building Plan (Case Study: Hot and Dry Climate Yazd, Iran " در مجله " Science and Education ACADEMIC JOURNAL "
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای سینا مصطفایی با عنوان " Role of Infill Design Based on Cultural Ecology Approach in Sustainable Development in Historic Urban textures " در مجله " International Journal of Scientific Study "
 • چاپ مقاله علمی پژوهشیتوسط آقای آقای حافظ رزم آرابا عنوان " The Nature of Halogen Bonds in [N∙∙∙X∙∙∙N]+ Complexes: A Theoretical Study " در مجله " physchemres "
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط خانم سمیه بلوچ اربابیبا عنوان " A two-dimensional Haar wavelets method for solving systems of PDEs : در مجله " Applied Mathematics and Computationa "
 • چاپ یک فصل از کتاب لاتین انرژی های تجدید پذیر در انتشارات NOVA کشور آمریکا توسط آقای عظیم حیدری
 • تایید طرح پژوهشی خانم سمیه تاجیک با کد 96030 تحت عنوان " ساخت نانو حسگر الكتروشيميايي بر پايه الكترود صفحه چاپي اصلاح شده با نانوكمپلكس مس براي اندازه گيري نوراپي نفرين و پرداخت 30 درصد بخش اول هزینه اجرای طرح.
 • تایید طرح پژوهشی خانم شهره جهانی با کد 95516 تحت عنوان " ساخت نانو حسگر الكتروشيميايي بر پايه الكترود صفحه چاپي گرافيتي اصلاح شده با نانو ذرات NiFe2O4 براي اندازه گيري اسيد اسكوربيك" و پرداخت 30 درصد بخش اول هزینه اجرای طرح.
 • تایید گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم مریم فیاضی تحت عنوان " پيش تغليظ مقادير بسياركم تاليم در آبو نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از نانو لوله هاي مغناطيسي اصلاح شده قبل ازاندازه گيري توسط طيف بيني جذب اتمي شعله و ارسال به دفتر مرکزی باشگاه.
 • تایید گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مسعود قانعی تحت عنوان " ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده جدید با پلیمر قالب یونی سرب و نانو لوله های کربنی چند جداره برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم سرب توسط تکنیک ولتامتریو ارسال به دفتر مرکزی باشگاه.
تاريخ درج خبر:  22/09/1396
تعداد افراد آن لاين: 69   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13547475