پنجشنبه 4 بهمن 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای حسین گیتی نورد بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: " Renewable And Sustainable Energy Reviews,68,2017,774-787"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای حسین گیتی نورد بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: " Energy 118 (2017) 556-577"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای مهدی اسداله زاده و آقای میلادعسگرپور خانسری بابت ارائه مقاله مشترک ISI(WOS)در: "EnvironSciPollutRes, Doi 10.1007/s11356-016-8029-7"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای مهدی اسداله زاده بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: " 10.1007/s00521-016-2619-7" NeuralComput& Applic,Doi"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای محمد آتشک بابت ارائه مقاله علمی پژوهشی در: " فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ، سال 11، شماره 1 ، 1395 ، صفحات 94-85"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای عبدالرضا یزدانی چمزینی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: "TechnologicalAndEconomicDevelopmentOfEconomy, 2016Volume 22(6): 783–807"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای حسن نظام محله بابت ارائه مقاله شفاهی در: " هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان 95،دانشگاه تهران"
  • جذب و پذیرش تعداد 7 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در این باشگاه
تاريخ درج خبر:  29/09/1396
تعداد افراد آن لاين: 14   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13492762