پنجشنبه 3 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) جايزه پسا دكتري شهيد چمران بنیاد ملی نخبگان را به دست آورد.

خانم نرگس شيردشت زاده عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و پژوهشگر پسا دكتري پترولوژي دانشگاه اصفهان جايزه شهيد چمران بنیاد ملی نخبگان را به دست آورد. رتبه اول آزمون

ورودي و دانشجوي نمونه كشوري در دوره دكتري ،كسب جايزه مرحوم دكتر سعيد كاظمي آشتياني بنياد ملي نخبگان، كسب افتخار دانشجوي نمونه كشوري سال ۹۳ در مقطع دكتري، دريافت گرنت پسا دكتري از دانشگاه اصفهان و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، كسب موافقت براي گذراندن پسا دكتري در دانشگاه تربيت مدرس و موسسه تحقيقات آب، كسب جايزه شهيد تهراني مقدم بنياد ملي نخبگان  ۱۳۹۵،كسب جايزه اولويت جذب در موسسات اجرايي بنياد ملي نخبگان ۱۳۹۵، مشاركت در مقاله مفتخر به دريافت رتبه دوم علمي در بخش بين الملل" كنگره جهاني اقتدار" خرداد ۹۵، تاليف كتاب گارنت (مفاهيم كاني شناسي،خاستگاه و دما فشار سنجي)،تاليف كتاب و ترجمه "آشنايي با روش هاي زمين دماسنجي و زمين فشار سنجي"،۱۰ مقاله ISI، ۹ مقاله علمي و پژوهشي،۹ مقاله ارائه شده در همايش هاي بين المللي،۲۵ مقاله ارائه شده در همايش هاي ملي، مشاوره ۲ پايان نامه كارشناسي ارشد پترولوژي و سابقه تدريس در دانشگاه هاي استان اصفهان و داوري مجلات معتبر علمي  پژوهشي و ...  از جمله فعالیت های درخشان در كارنامه علمي ايشان مي باشد.

تاريخ درج خبر:  18/12/1395
تعداد افراد آن لاين: 23   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12842684