پنجشنبه 3 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد نیشابور
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان؛ پروتئومیکس برای اعضای گروه بیوتکنولوژِی این باشگاه، با تدریس دکتر مهران
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان؛ مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای اعضای باشگاه واحد نیشابور
 • برگزاری همایش سرطان به صورت مشترک با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه نیشابور
 • برگزاری کارگاه جستجوی مقالات، با تدریس دکتر کریمی، دکتر دلبری و دکتر صادقی
 • برگزاری همایش مباحث ویژه در مهندسی عمران، با تدریس دکتر خسروی
 • برگزاریهمایش آشنایی با استاندارد PMBOK ؛ با تدریس دکتر قهرمانزاده
 • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط آقای بهزاد قاسمی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران با عنوان ؛ "بررسی اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول ، تیازولیدین ،ایمیدازول ، تتراهیدروپیریمیدین ، اکسازولیدین و تیازپین برعلیه انتروکوکوس فکالیس " در مجله "یافته"
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط آقای بهزاد قاسمی با عنوان؛ MgO nanoparticlecatalyzed, solventfree Hantzsch synthesis and antibacterial evaluation of new substituted thiazoles" در مجله

  " journal of iranian chemical society

 • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط آقای بهزاد قاسمی با عنوان؛ " Evaluation of antibacterial effects of silver nanoparticles with thiazole, imidazole and tetrahydropyridine derivatives against hospital gram negative bacterial pathogens" (بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره با مشتقات تیازول، ایمیدازول و تتراهیدروپیریمیدین علیه باکتری های گرم منفی بیماریزای بیمارستانی) در مجله " “Iranian Journal of Medical Microbiology(مجله میکروب شناسی پزشکی ایران)
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط خانم الهام قاجاری با عنوان؛ "The Efficiency of Social Skills Training and the Fordys Cognitive- Behavioral Model of Joy in Increased Happiness of Students" در مجله Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy”
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط آقای پورمشیزی با عنوان؛ "Effects of temperature-dependent thermophysical properties on nanoparticle migration at mixed convection of nanofluids in vertical microchannels"در مجله "Powder Technology"
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط آقای پورمشیزی با عنوان؛ " Different modes of nanoparticle migration at mixed convection of Al2O3–water nanofluid inside a vertical microannulus in the presence of heat generation/absorption در مجله " Thermal Analysis and Calorimetry"
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط آقای پورمشیزی با عنوان؛ " Acrylamide route for the co-synthesis of tungsten carbide–cobalt nanopowders with additives" در مجله " Ceramics International"
 • عضویت تعداد 5 تن از متقاضیان واجد شرایط در این باشگاه طی 3 ماه اخیر
تاريخ درج خبر:  23/11/1395
تعداد افراد آن لاين: 15   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12842675