شنبه 2 تير 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرمان
 • عضویت 10 تن از متقاضیان واجدین شرایط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • برگزاری سمینار نیم روزه به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه 1395 با عنوان تولید انرژی پاک
 • برگزاری سمینار نیم روزه به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه 1395 با عنوان مدل تفکر انتقادی
 • برگزاری سمینار نیم روزه به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه 1395 با عنوان سبک و بلاغت در ادبیات فارسی
 • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط آقای مسعود قانعی مطلق با عنوان "Stripping voltammetric detection of copper ions using carbon paste electrode modified with aza-crown ether capped gold nanoparticles and reduced graphene oxide." در مجله "RSC Advances .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای مسعود قانعی مطلق با عنوان "A novel voltammetric sensor for sensitive detection of mercury ions using glassy carbon electrode modified with grapheme-based ion imprinted polymer " در مجله "Materials science and engineering C " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای مسعود قانعی مطلق با عنوان " Application of magnetic nanocomposite modified with a thiourea basedligand for the preconcentration and trace detection of silver(I) ions byelectrothermal atomic absorption spectrometry " در مجله " Chemical Engineering Journal " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای مسعود قانعی مطلق با عنوان " Synthesis and application of a novel nanostructured ion-imprintedpolymer for the preconcentration and determination of thallium(I)ions in water samplesM " در مجله " Journal of Hazardous Materials " .
 • چاپ مقاله علمی پژوهشی (ISC)توسط امین نیکپور با عنوان " عنوان نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه هاي فکري و بهره وري نیروی انسانی " در مجله علمی پژوهشی" مديريت بهره وري.
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای نصرالله مرادی با عنوان "Proposing a novel adaptive learning management system: an application of behavior mining & intelligent agents " در مجله Intelligent Automation & Soft Computing .
 • چاپ مقاله ISI توسط خانم فاطمه نقوی با عنوان "Reviews of salicylic acid mist spray on amount of flavonoids. Anthocyanins, sugar and root performance at marigold flower species hydroponics system "در مجله International journal of advanced biotechnology and research. " .
 • چاپ مقاله ISI توسط خانم فاطمه نقوی مطلق با عنوان "Evaluation of the effect of nitrogen zed bio fertilizer and titanium dioxide nanoparticles on phytoremediation of corn plant in the presence of chrome"درمجله " International journal of advanced biotechnology and research" .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای رسول اسدی مطلق با عنوان "Evaluation of SWAP model in estimating the production of cucumber under applying different levels of soil matric potential " در مجله "Field Crops Research. "
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای رسول اسدی مطلق با عنوان "Effect of strip irrigation system (Tape) on yield and water use efficiency under drought stress in canola " در مجله "Agricultural water management. ".
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای رسول اسدی مطلق با عنوان "Technical and economic analysis of drip irrigation systems and irrigation levels on yield and water use efficiency of cotton " در مجله "Agricultural water management. ".
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای رسول اسدی مطلق با عنوان "Effect of ground and wastewater under deficit levels of irrigation on yield of corn " در مجله "Agricultural water Management. ".
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای رسول اسدی مطلق با عنوان "Determination of optimal cropping pattern with use of economic water use efficiency " در مجله "Agricultural water Management. ".
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای رسول اسدی مطلق با عنوان "Effect of drip and furrow irrigation with using wastewater on soil chemical properties " در مجله "Field Crops Research..
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای حمید فاضلی راد با عنوان " Preparation and application of a simple electrochemical sensorfor the determination of copper in some real and standard samples " در مجله " Ionics."
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای عبدالحسين همتي با عنوان "Rapid method for the determination of solution gas-oil ratios of petroleum reservoir fluids"در مجله " Journal of Natural Gas Science and Engineering.
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای عبدالحسين همتي با عنوان " A CSA-LSSVM Model to Estimate Diluted Heavy Oil Viscosity in the Presence of Kerosene "در مجله " Petroleum Science and Technology.
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای عبدالحسين همتي با عنوان " Modeling the permeability of heterogeneous oil reservoirs using a robust method "در مجله " GeosciencesJournal " .
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای عبدالحسين همتي با عنوان " Application of Wilcox on generalized radial basis function network for prediction of natural gas compressibility factor "در مجله " Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers ".
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط آقای عبدالحسين همتي با عنوان On determination of natural gas density: Least square support vectormachine modeling approach "در مجله "Journal of Natural Gas Science and Engineering "
 • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط خانم مریم فیاضی با عنوان Synthesis and application of a novel nanostructured ion-imprintedpolymer for the preconcentration and determination of thallium(I)ions in water samplesM "در مجله " Journal of Hazardous Materials " .
 • تایید طرح پژوهشی دکتر عنایت اله شیخ حسینی با عنوان " ساخت وشناسايي نانو ذرات اكسيد منيزيم ناخالص شده درگرافن اكسيد به روش شيميايي و بهبود خواص فوتولومينسانس اين ساختارها و پرداخت 30 درصد بخش اول هزینه اجرای طرح.
 • تایید طرح پژوهشی خانم پریا پارسیا تحت عنوان " مقايسه اثرضد ميكروبي نانوذرات نقره توليدشده به روش زيستي با نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر روي سطح چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط آقای محسن ربیعی، عضو استعداد درخشان باشگاهبا عنوان "تاثیر نوع ذرات تقویت کننده بر ریزساختار " در مجله "نانو مواد" و پرداخت 30 درصد بخش اول هزینه اجرای طرح.
 • تایید طرح پژوهشی خانم مریم فیاضی با عنوان " پيش تغليظ مقادير بسياركم تاليم در آبو نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از نانو لوله هاي مغناطيسي اصلاح شده قبل ازاندازه گيري توسط طيف بيني جذب اتمي شعله و پرداخت 30 درصد بخش اول هزینه اجرای طرح.
 • تاییدطرح پژوهشی آقای ابوالفضل حیدری با کد 94379 تحت عنوان " سنتزپلي (استيرن-كو-ملدرام اسيد متيل استيرن) به عنوان كو پليمري باخاصيت الكتروفيلي بالا براي واكنش هاي نوكلئوفيلي رويپلي استيرن و پرداخت 30 درصد بخش اول هزینه اجرای طرح.
تاريخ درج خبر:  19/10/1395
تعداد افراد آن لاين: 61   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12937313