جمعه 22 فروردين 1399
   
 
Skip Navigation Links
ليست اعضاء استعداد درخشان
اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
نام و نام خانوادگي: فرهنگ آذرنگ
نام پدر: حبیب
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی منابع آب
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: سارا آقابابا
نام پدر: اسدالله
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: علیرضا آقایی
نام پدر: محسن
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: الهه آل ابراهیم دهکردی
نام پدر: فریدون
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: رضا اباذری
نام پدر: حسن
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: رياضي كاربردي
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: ال ناز ابراهیمیان
نام پدر: محمد
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: اگرواکولوژی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مجتبی احمدابادی
نام پدر: محمد هادی
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: عمران خاک وپی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: علی احمدی
نام پدر: علی اکبر
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: کامپیوتر
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: عباس احمدی
نام پدر: حسن
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مرتع داری
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مظاهر احمدی
نام پدر: علی شیر
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: شیمی تجزیه
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: علی احمدی پیغان
نام پدر: حسین
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: شیمی-فیزیک
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: میلاد اختراعی
نام پدر: بهرام
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی برق-الکترونیک
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مجتبی اخوان ارمکی
نام پدر: عباسعلی
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: علوم مرتع
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: علی حسین استادزاد
نام پدر: جعفر
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: علوم اقتصادي
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: اکبر الصاق
نام پدر: عبدالرضا
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: َشیمی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: احمد اله بخش
نام پدر: مجید
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی پلیمر
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: امیر امنیت طلب
نام پدر: عین اله
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: پاتولوژی دامپزشکی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: لیلی امیرسرداری
نام پدر: محمود
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: روان شناسی عمومی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: آزیتا امیرفخرایی
نام پدر: اسدالله
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: روان شناسي
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مسعود امیری ابراهیم محمدی
نام پدر: گودرز
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی عمران زلزله
 
اطلاعات بيشتر
اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
تعداد افراد آن لاين: 20   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14159558